(pn-pt 10-18 / sob 9-13)
Zadzwoń 661 120 161

protokół reklamacyjny


                                                                                                     
                                                                                                                                            .......................... dnia ..................

                                                       PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY NR ….

Sporządzony w dniu ........................ w związku ze zgłoszeniem reklamacji nr .................... z dnia……...................

Imię i nazwisko nabywcy ....................................................................................................................................................

Dokładny adres ....................................................................................................................................................................

Nr telefonu .............................................................................................................................................................................

Data nabycia towaru ...................................................... nr r-ku ..................................................... z dnia .......................

Rodzaj towaru ................................................................. typ ...............................................................................................

cena .......................................... data produkcji .......................................... wykończenia ................................................

Producent ...............................................................................................................................................................................

Transport : własny, nabywcy, sprzedawcy*)

Dokładny opis wad ...............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

jednostka odpowiedzialna za powstałe wady ..................................................................................................................

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji ..............................................................................................

Opinia pracownika / rzeczoznawcy .....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Decyzja pracownika handlu ..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko

sprawdzającego reklamację

.............................................. .................................................

PODPIS PODPIS NABYWCY

*) niepotrzebne skreślić